Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty

Regulamin Strony Internetowej

"Co Za Piwo!"

§ 1
DEFINICJE I INTERPRETACJA

 1. SERWIS INTERNETOWY
  1. „Administrator danych osobowych” oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników celem wykonania postanowień niniejszego regulaminu przez Sprzedającego, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne zawarcie umowy sprzedaży produktu pomiędzy Sprzedającym a Klientem oraz jej realizacja. Administratorem danych osobowych jest Radomir Bacharz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Shoppy Radomir Bacharz z siedzibą w Białymstoku (15-687 ) ul. Komisji Edukacji Narodowej 50 lok. 17, posiadająca NIP: 7181859119, REGON: 200714549; 
  2. „Serwis internetowy”, „Sklep internetowy” „Serwis”, „Sklep” oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresem www.piwo.co.za służącą do rezerwacji Produktów za pośrednictwem Internetu.
  3. „Konto Klienta”, „Konto” oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Klienta, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu, zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem; na Koncie zebrane są także dane Klienta oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego w Serwisie transakcji;
  4. „Strona produktowa” oznacza stronę w Serwisie, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.
  5. „Produkt” w myśl art. 4491 Kodeksu cywilnego oznacza rzecz ruchomą choćby została ona połączona z inną rzeczą; Produkty sprzedawane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. PODMIOTY
  1. „Administrator”, „Administrator Serwisu”, „Administrator Sklepu”, „Sprzedający” oznacza podmiot prowadzący sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet; Sprzedającym jest:
   Mateusz Bilski prowadzący/-a działalność gospodarczą pod firmą MoBilski Mateusz Bilski z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Herbsta 3/71, posiadająca NIP: 839-301-84-48, REGON: 362018175, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, telefon kontaktowy: 606406650, adres e-mail: biuro@piwo.co.za;
  2. „Użytkownik” oznacza Klienta bądź osobę, która zamówiła Newsletter;
  3. „Klient” oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;
  4. „Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego. Konsumentem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.
  5. „Przedsiębiorca” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie oraz rezerwującą Produkty od Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, w ramach której działa; Przedsiębiorca nie jest Konsumentem;
 3. ROZLICZENIA
  1. „Cena” oznacza całkowitą cenę Produktu wyrażoną w złotych polskich nie uwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT. Niektóre produkty sprzedawane są w opakowaniach zwrotnych, cena opakowania zwrotnego wliczona jest w ostateczną cenę produktu i jest wyszczególniona na stronie produktowej.
  2. „Kod Rabatowy” oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu na Koncie Klienta powoduje udzielenie Klientowi rabatu w wysokości wskazanej w zasadach akcji promocyjnej.
  3. „Podmiot realizujący płatność” Wszystkie płatności realizowane w Serwisie w formie przedpłaty przy użyciu karty płatniczej lub przelewu online dokonywane są za pośrednictwem - PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444; będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, pod adresem strony internetowej: www.payu.pl. Wykonywanie transakcji płatniczych za pośrednictwem PayU SA podlega zasadom opisanym w regulaminach zamieszczonych na stronie http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania lub za pośrednictweKrajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357. 
 4. INNE
  1. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin; Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta;
  2. „Newsletter” oznacza bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana oferta handlowa zamieszczona w Serwisie;
  3. „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827);
  4. „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
  5. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  6. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
  7. „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora. Serwis służy do rezerwacji Produktów za pośrednictwem Internetu.
 2. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy w dni: powszednie w godzinach 12:00 - 20:00, w soboty w godzinach 12:00 - 20:00 za pomocą telefonu oraz wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane do kontaktu wskazano w § 1 pkt 2 ppkt 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora oraz nie jest wyższy niż stosowane zwykle za korzystanie z danego środka porozumiewania się.
 3. Serwis umożliwia bezpłatną rejestrację Konta Klienta. Dzięki zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik otrzymuje możliwość złożenia zamówienia na wybrany przez siebie Produkt oraz zrealizowanie transakcji, której efektem jest rezerwacja towaru i możliwość odbioru osobistego.
 4. Rejestracja Konta jest dozwolona wyłącznie dla osób od 18 roku życia.
 5. Rejestrując się, Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
 6. Podczas rejestracji niedopuszczalne jest podawanie i korzystanie z danych (np. nazwy użytkownika, imienia, nazwiska, zdjęcia itd.), które naruszają prawa osób trzecich, obowiązujące przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego.
 7. Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. W celu otrzymywania Newslettera oraz rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 9. W celu otrzymywania Newslettera oraz rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy udzielić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla wykonania przez Sprzedającego świadczenia drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. W celu złożenia zamówienia należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 11. W celu złożenia zamówienia należy udzielić zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnienie danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych dla skutecznej realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, tj. wysyłki zamówionego Produktu.
 12. Główne cechy świadczenia, w tym cechy produktu są określone przy każdym Produkcie na stronie produktowej zamieszczonej w Serwisie.
 13. W celu wykonania świadczenia Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem za pomocą udostępnionego mu przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
 14. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagany jest:
  1. dostęp do Internetu;
  2. aktywny adres e-mail;
  3. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;
  4. włączona obsługa cookies w przeglądarce;
  5. włączona obsługa skryptów w przeglądarce.
 15. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator danych osobowych.
 16. Złożenie zamówienia w Serwisie jest dobrowolne.
 17. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie, zwłaszcza fotografii, nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, bez zgody Administratora Serwisu.
 18. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

§ 3
KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. REJESTRACJA KONTA KLIENTA
  1. W celu zarejestrowania Konta w Serwisie, Klient wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce „Rejestracja” uzupełniając puste pola formularza poprzez podanie kolejno następujących danych: aktualny adres email, hasło, powtórzenie wpisanego hasła. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zarejestruj się”.
  2. Warunkiem koniecznym rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
  3. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
  4. Po zalogowaniu się do Konta Klienta istnieje możliwość uzupełnienia profilu w zakładce Mój Profil poprzez wypełnienie pól formularza: Imię, Nazwisko, Rok urodzenia, Miejscowość oraz poprzez załadowanie obrazka. Celem zapisania danych należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zapisz zmiany”.
  5. Usunięcie konta z Serwisu następuje przez uruchomienie linku umieszczonego pod polem „Chcę usunąć swoje konto” lub wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: biuro@piwo.co.za o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia Konta.
 2. PROCEDURA REZERWACJI PRODUKTU
  1. Miejscem sprzedaży jest wyłącznie sklep Co Za Piwo!, mieszczący się w Słupsku (76-200) przy ul. Herbsta 2.
  2. Rezerwacji produktów może dokonać wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna.
  3. Serwis oferuje możliwość złożenia zamówienia w każdym czasie, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
  4. Złożenie zamówienia oznacza wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie, po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Konta. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia, tj. danych osobowych identyfikujących Klienta, podania numeru telefonu, dokonania wyboru rodzaju płatności. Składając zamówienie Klient jest poinformowany o łącznej cenie zakupionego Produktu/Produktów wraz z kosztami rezerwacji, po wybraniu interesującej Klienta opcji płatności. Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje poprzez uruchomienie linku dostępnego pod przyciskiem „Kupuję i płacę”.
  5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
  6. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia. 
  7. W przypadku braku dostępności danego produktu, a zamówieniu go przez klienta, zostanie on o tym fakcie poinformowany telefonicznie bądź poprzez e-mail. W takiej sytuacji możliwe jest wybranie innego produktu w podobnej cenie lub rezygnacja z konkretnego, niedostępnego produktu, za co zostaną zwrócone mu środki.
  8. Przedmiot zamówienia można wyłącznie odebrać osobiście w sklepie Co Za Piwo, zlokalizowanym w Słupsku przy ul. Herbsta 2.
  9. Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez Sklep poprzez wystawiane paragonów fiskalnych lub faktur VAT - stosownie do obowiązujących przepisów oraz życzenia Klienta.
  10. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
  11. Sprzedający nie udziela Klientowi gwarancji na zakupiony Produkt.
 3. FORMY PŁATNOŚCI
  1. Możliwe są następujące formy płatności:
   • W formie przedpłaty:
    • Zwykłym przelewem – po złożeniu zamówienia na dany Produkt, Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną na podany przy rejestracji Konta adres e-mailowy, zawierającą numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.
    • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana oraz w sposób bezpieczny autoryzowana przez Podmiot realizujący płatność. Po dokonaniu wyboru tej opcji płatności, Serwis przekierowuje Klienta na stronę płatności.
    • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - forma płatności elektronicznej obsługiwana oraz w sposób bezpieczny autoryzowana przez Podmiot realizujący płatność. Po dokonaniu wyboru tej opcji płatności, Serwis przekierowuje Klienta na stronę płatności.
  2. Klient realizuje płatność zgodnie z regulaminem Podmiotu realizującego płatność dostępnego pod adresem - http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania oraz https://tpay.com/dokumentacje. 
 4. ODBIÓR ZAREZERWOWANEGO TOWARU (ZAMÓWIEŃ)
  1. Zamówienia mogą być odebrane wyłącznie przez trzeźwe osoby pełnoletnie.
  2. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
  3. Koszt rezerwacji towaru do odbioru osobistego wynosi 19,99 zł.

§ 4

REKLAMACJE

 1. Sprzedający realizuje obowiązek przygotowania do odbioru osobistego rzeczy bez wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać podjęcia jednego z czterech działań, zgodnie ze swoim wyborem:
  1. wymiany towaru na nowy;
  2. naprawy towaru;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 4. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 5. W przypadku, gdy Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania gdy opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedającego albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 6. Przedsiębiorca ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.
 7. Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, jest dostarczenie mu przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedającego i opisem reklamacji.
 8. Adres, pod którym Konsument może składać reklamację to: MoBilski Mateusz Bilski, ul. Herbsta 3/71, 76-200 Słupsk.
 9. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji.
 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.
 11. Pozostałe warunki reklamacji określa Kodeks cywilny.

§ 5
NEWSLETTER

 1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny poprzez wypełnienie imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail formularza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem „Zapisz się”.
 2. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora:  biuro@piwo.co.za o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.


§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2015 r. .
 2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 4. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: cozapiwo@gmail.com .
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Aby korzystać z naszego serwisu musisz mieć ukończone 18 lat.